FANDOM


Mamono name changes

Original: Gash Bell - English: Zatch Bell

Original: Haido - English: Hyde

Orginal: Reikom - English: Reycom

Original: Sugina - English: Sugino

Original: Koruru - English: Kolulu

Original: Eshuros - English: Eshros

Original: Kyanchome - English: Kanchomé

Original: Mars - English: Maruss

Original: Tio - English: Tia

Original: Zeon Bell - English: Zeno Bell

Original: Umagon - English: Ponygon

Original: Ropes - English: Rops

Original: Papipurio - Enlgish: Purio

Original: Nyarurato - English: Nya

Original: Norito Hassami - English: Cut N' Paste

Original: Gurisa - English: Grisor

Original: Wonlei - English: Wonrei

Original: Zavas - English: Zabas

Original: Baago - English: Bago

Original: Vincent Bali - English: Bari

Original: Kid - English: Kido (English Manga: Kedo)

Original: Patie - English: Penny

Original: Victoreem - English: Victoream

Original: Reira - English: Laila

Original: Dalumos - English: Dalmos

Original: Pamun - English: Pamoon

Original: Belugimu E.O. - English: Belgim E.O.

Original: Tsaoron - English: Tsao-Lon

Original: Demolto - English: Demolt

Original: Pyonko - English: Byonko

Original: Coral Q - English: Qoral Q

Original: Earth - English: Arth

Original:Ryuku Zon - English: Ryuk Zong

Book Owner Name Changes

Original: Kiyomaro Takamine - English: Kiyo Takamine

Original: Eita Kubozuka - English: Eido

Original: Haruhiko - English: Haru

Original: Shiori - English: Lori

Original: Seibee - English: Sébé

Original: Shinichi Akiyama - English: Sheen

Original: Beriko - English: Periko

Original: Rembradt - English: Rembrant

Original: Ryukku - English: Ruku

Original: Dufaux - English: Dufort

Original: Jem - English: Djem

Original: English Gentleman - English: British Gentleman

Original: Gold-san - English: Mr. Goldo

Original: Rooper - English: Lupa

Original: Kiichiro Endou - English: Kiichiro

Original: Ichirou Hakase (Dr. Ichirou) - English: Dr. Hakase

Original: Li-Yen - English: Li-En

Original: Galliant - English: Galliont

Original: Furito - English: Fleet

Original: Gerhardt - English: Gerhart

Original: Ururu - English: Uri

Original: Jeed - English: Jed

Original: Elly - English: Ellie

Original: Henryka Abbott - English: Henry Abbott

Original: Mohikan Ace - English: Mohawk Ace

Original: Dahlia Ange - English: Dalia Anjé

Original: Roberto Vile - English: Robert Vile

Other Character Name Changes

Original: Suzume Mizuno - English: Suzy Mizuno

Original: Tsukushi Kinoyama - English: Ivy Kinoyama

Original: Baba An'an - English: Nana

Original: Sekkoro - English: Kory

Original: Two-Lightning Eye - English: Lightning Eye

Original: Wonderful to the Future - English: Future Wonder

Original: Psycho Jungle - English: Psychic Jungle

Original: Big Boing - English: Lady Susan

Other Changes

Mamono - Mamodo

"Chichi wo Moge" (Groping Breasts) - "Hey Hey, Let's Dance All Day!"

Spell Changes

Gash Bell

Zakeru - Zaker

Rashirudo - Rashield

Jikerudo - Jikerdor

Baou Zakeruga - Bao Zakeruga

Rauzaruku - Rauzaruk

Zaguruzemu - Zagurzem

Haido

Jikeru - Jikir

Jikeruga - Jikiruga

Reikom

Gikoru - Gikor

Furizudo - Freezudo

Gofure

Doruku - Doruk

Brago

Reisu - Reis

Gurabirei - Gravirei

Gigano Reisu - Gigano Reis

Aian Gurabirei - Ion Gravirei

Dioga Gurabidon - Dioga Gravidon

Baberuga Gurabidon - Baber Gravidon

Bidomu Gurabirei - Bidom Gravirei

Rioru Reisu - Rior Reis

Oruga Reisu - Oruga Reis

Sugina

Raajia Jugaro - Raja Jugaro

Koruru

Zeruku - Zeruk

Zerusen-Zerusen

Geo Ra Zerudo

Fein

Uigaru - Ugar

Uruku - Uruk

Furigaro

Raajia Furizudo - Raja Freezudo

Sukeipu Gishirudo - Scape Gisheld

Ragikoru Fangu - Lagikor Fang

Eshuros

Gurandamu - Groundam

Kureishiru - Clayshield

Guranbao - Groundbao

Gurangarugo - Groundgarugo

Kureido - Claydo

Guransen - Groundsen

Gurankaruggu - Groundcrag

Guranbaison - Groundbaison

Kyanchome

Poruku - Poruk

Kopuruku - Kopuruk

Dika Poruku - Dika Poruk

Robnos

Reri Buruku - Reri Buruk

Mars

Eijasu Garon - Ei Garon

Tio

Seushiru - Seoshi

Ma Seshirudo - Ma Seshield

Giga Ra Seushiru - Giga La Seoshi

Saifojio - Saifogeo

Zeon Bell

Zakeru - Zaker

Zakeruga

Teo Zakeru - TeoZaker

Jyauro Zakeruga - Jauro Zakeruga

Jigadirasu Uru Zakeruga 

Yopopo

Mikeru - Miker

Kikuropu

Amuruku - Amuruk

Amudo Shizeruku - Amudo Shizeruk

Emeruron - Emron

Zofis

Radomu - Radom

Teoradomu - Teoradom

Rondo Radomu - Rond Radom

Oruga Radomu - Oruga Radom

Gigano Radomu - Gigano Radom

Gigarado Shirudo - Gigarado Shield

Dioga Teoradomu - Dioga Teoradom

Digan Teoradomu - Digan Teoradom

Umagon

Shudoruku - Shudoruk

Gou Shudoruku - Go Shudoruk

Dioemuru Shudoruku - Dioemur Shudoruk

Pokkerio

Barujuron - Barjuron

Juruku - Juruk

Ropes

Riguron - Rigoron

Dino Rigunoon - Dino Rignon

Rigurosen - Dino Rigrosen

Danny

Jioruku - Jioruk

Zoboron

Dokurakeru - Dogurakeru

Oru Dokurakeru - Oru Dokurakeru

Nyarurato

Paperuku - Paperuk

Baikaru - Baikal

Noritohassami

Barisu - Baris

Shizaruku - Shizaruk

Paperuku - Paperuk

Gigano Shizaruku - Gigano Shizaruk

Gurisa

Faigaru - Faigar

Maguma Garan - Magma Garan

Maguma Kasukeedo - Magma Cascade

Dino Faigaru - Dino Faigar

Faidoruku - Faidoruk

Gigano Faidoruku - Gigano Faidoruk

Wonlei

Bauren - Boren

Redoruku - Redoruk

Gou Bauren - Go Boren

Ganzu Bauren - Ganzu Boren

Gou Redoruku - Go Redoruk

Garu Redoruku - Garu Redoruk

Raou Dibauren - Rao Diboren 

Goraiou Dibauren 

Zavas

Garuruku - Garuruk

Oru Uigaru - Oru Ugar

Baransha

Wokeru - Okeru

Doruku - Doruk

Boruku - Boruk

Gu Riaruku - Gu Riaruk

Gigano Gadoruku - Gigano Gadoruk

Vincent Bali

Zonisu - Zonis

Garuzonisu - Garuzonis

Doruzonisu - Doruzonis

Gigano Zonisu - Gigano Zonis

Zorushirudo - Zorushield

Kid

Zegaru - Zegar

Zeburuku - Zeburuk

Amu Zegaru - Amu Zegar

Koburuku - Koburuk

Ganzu Zegaru - Ganzu Zegar

Raajia Zerusen - Raja Zerusen

Gigano Zegaru - Gigano Zegar

Patie

Akuru - Akur

Ashirudo - Ashield

Akuru Kiroro - Akur Kiro

Akurouku - Akurouk

Ganzu Akuru - Ganzu Akur

Suou Gyakuru - So Giaku

Pyonko

Gigano Gerosuto - Gigano Ribbisto

Gigaroro Nyururuku - Gigaroro Nyururuk

Raajia Nyurusen - Raja Nyurusen

Gigano Nyurushirudo - Gigano Nyushield

Bahking

Gigano Uigaruga - Gigan Wigaruga

Ibaris

Gigano Dezuru - Gigano Dezur

Babiru

Bogiruga - Bogirga

Gigano Bogiruga - Gigano Bogirga

Karura

Oru Rozuruga - Ozu Rozurga

Bazu Agurozesu - Bazu Agrozes

Dogmos

Guransen - Groundsen

Guransega Baison - Guranga Baison

Alm

Neshiru - Neshir

Ganjasu Nesiruga - Ganjes Neshiruga

Negudorisu Neshiruga - Egudoris Neshiruga

Fausto/Tuvai/Torowa

Raudo - Laud

Fausto

Gashirudo - Gashield

Tsuvai

Garuku - Garuk

Gelios

Degaruku - Degaruk

Garuderuku - Garuderuk

Akuru - Akur

Ganz

Amuruku - Amuruk

Gigano Amuruku -Gigano Amuruk

Victoreem

Maguruga - Maguruga

Maguru Yoyo- Magur Yoyo

Chaguru - Chagur

Chaajiru Imisudon - Chagur Imisdon

Reira

Miguron - Migron

Mishirudo - Mishield

Oru Miguruga - Or Migurga

Raajia Migusen - Raja Migsen

Miberuna Ma Miguron - Miberna Ma Migron

Dalumos

Amu Begiru - Amu Begir

Begiruku - Begiruk

Ganzu Begiru - Ganzu Begir

Kiroro Amubegiru - Kiroro Amubegir

Zadon Begirusen - Sadon Begirusen

Detosa Begirusen - Detoza Begirusen

Paramakiron

Garuneshiru - Garneshir

Baraho

Girudoruku - Girodoruk

Pamun

Farusu - Farus

Faruga - Farga

Fashirudo - Fashield

Deemu Faruga - Dame Farga

Ekuseresu Faruga - Excelles Farga

Orugo Faruzeruku - Orugo Faruzeruk

Dioga Farisudon - Dioga Farizdon

Pendaramu Faruga - Pentalam Faruga

Fei Farugu - Fei Farug

Belugimu E.O.

Gigano Ryuusu - Gigano Ryusu

Ganzu Gou Ryuuga - Ganzu Go Ryuga

Erumu Ryuuga - Elm Ryuga

Ryuuzu Yoyo - Ryuz Yoyo

Ryuuzureedo Kiroro - Ryuzlade Kiroro

Dioga Ryuusudon - Dioga Ryusdon

Tsaoron

Gou Erudo - Go Erudo

Ganzu Erudo - Ganz Erudo

Zaou Giruerudo - Zao Girerudo

Ishino Goren

Dioga Gorugojio - Dioga Gorgogeo

Demolto

Zemoruku - Zemoruk

Oruda Zemoruku - Oruda Zemoruk

Rigon Zemoruku - Rigon Zemoruk

Hedoyun Zemoruku - Hedyun Zemoruk

Ragianto Zemoruku - Ragiante Zemoruk

Dioerumu Zemoruku - Dioelm Zemoruk

Bauro Uruku - Baulo Uruk

Girugadomu Barusuruku - Girgadom Basuruk

Kamakku

Ganzu Dezuru - Ganzu Dezur

Koral Q

Roboruku - Roboruk

Ra Robogarugu - La Robogarug

Muromu Roboruku - Muromu Roboruk

Digou Roboruku - Digo Roboruk

Ganshirudo Roburon - Ganshield Roburon

Ted

Doraguna Naguru - Dragner Nagur

Sekan Naguru - Sekan Nagur

Saazu Naguru - Thirs Nagur

Forusu Naguru - Fors Nagur

Fifisu Naguru - Fifis Nagur

Earth

Sorusen - Sworsen

Gou Sorudo - Go Swordo

Jyan Ji Sorudo - Jyan Ji Swordo

Urusoruto - Uruswordo

Jerudo Ma Sorudo - Jerudo Ma Swordo

Godima Sorudo - Godima Swordo

Barubarosu Sorudon - Barbaros Swordon